Regulamin

I. Zasady uczestnictwa

1. Czas zajęć i odpłatność:
Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zajęć lub wg indywidualnych ustaleń na podstawie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej.
Odpłatność za zajęcia jest określona w cenniku i umowie, odpowiada wybranej opcji uczestnictwa.
2. Należność uiszczana jest przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
3. Przerwy związane ze świętami lub przerwą szkolną w nauce nie są objęte odpłatnością.
4. Przerwy związane z chorobą dziecka bądź inną sytuacją nie pomniejszają odpłatności za zajęcia. Wyjątkiem jest sytuacja zgłoszonej całomiesięcznej nieobecności z przyczyn uzasadnionych (np. wyjazd dziecka do sanatorium).
5. Uczestnik może odebrać zajęcia niewykorzystane w dogodnym dla siebie czasie, w okresie do jednego miesiąca od nieobecności.
6. Każdą dłuższą nieobecność należy zgłosić.
7. W przypadku odwołania zajęć przez pracownię spowodowanych sytuacją losową, odpłatność za zajęcia jest zwracana.
8. Liczba uczestników zajęć w grupie wynosi maksymalnie do 8 osób, wyjątek stanowić mogą sytuacje zajęć realizowanych za nieobecności.
9. Prace wykonywane przez uczestników są ich własnością.
10. Organizator zajęć może wykorzystywać prace uczestników lub ich reprodukcje do celów promocyjnych Pracowni.

II. Materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne

1. Organizator zajęć zapewnia niezbędne materiały i sprzęty (glina, narzędzia, farby, pędzle, papiery, podobrazia, kredki, ołówki, węgle i wszelkie inne przybory).
2. Uczestnicy zajęć mogą we własnym zakresie zapewnić sobie zabezpieczenie odzieży (np. fartuch, starsza koszula itp.) lub korzystać z fartuchów pracowni.
3. Uczestnicy zajęć korzystają z urządzeń i sprzętów w które wyposażona jest pracownia, i proszeni są o korzystanie z nich w poszanowaniu i staranności.

III. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Opiekunowie uczestników udostępniają podstawowe dane osobowe i kontaktowe.
2. Opiekunowie oświadczają, że u uczestnika nie występują przeciwwskazania do udziału w zajęciach.
3. Pracownia zapewnia środki czystości.
Instruktor podejmuje każdorazowo stosowne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgłoszenie uczestnika do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.


Artysta nie osiąga nic wybitnego, jeśli nie wątpi w siebie i czasem się nie zawaha.
Leonardo da Vinci